REGULAMIN

Właścicielem strony i sklepu z kursami nurkowymi www.divesupreme.pl jest firma „GOZO” Norbert Żurawski, ul. Kwiatowa 5A/11, 59-300 Lubin (zwana dalej „firmą”).

 

I Najważniejsze postanowienia regulaminu

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami BRUTTO (zawierają 23% podatku VAT).
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Każde zamówienie dokonane przez stronę internetową wymaga każdorazowo zatwierdzenia go przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i potwierdzenia przez kupującego. Firma  zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest wysłanie maila na adres ahoj_przygodo@divesupreme.pl  i podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 5. Czas realizacji kursu musi być uzgodniony na piśmie (np. poprzez e-mail). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ustne postanowienia nie są wiążące i oświadcza iż nie będzie rościł praw na ich podstawie.
 6. Dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT) jest dołączany przy finalnym rozliczeniu na wybrany kurs.
 7. Promocje (tzn. oferowane przez firmę obniżki cen wybranych kursów nie sumują się). Nie można skorzystać z kilku promocji czy przecen na raz.
 8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem z wykorzystaniem technologii internetowych oraz gotówką w siedzibie firmy.
 9. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 10. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

 

II.  Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami BRUTTO (zawierają 23% podatku VAT).
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wszelkiego rodzaju promocje i rabaty udzielane przez firmę nie sumują się. Klient może wybrać aktualnie najkorzystniejszy dla niego wariant.
 3. Zawartość witryny internetowej sklepu na stronie www.divesupreme.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie www firmy.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez firmę (telefonicznie lub e-mailem).
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie ofert były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej firmy w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

III.   Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Firma może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. W uzasadnionych przypadkach firma zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 3. Czas realizacji kursu musi być uzgodniony na piśmie (np. poprzez e-mail). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ustne postanowienia nie są wiążące i oświadcza, iż nie będzie rościł praw na ich podstawie.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 5. Dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT) jest dołączany przy finalnym rozliczeniu na wybrany kurs.
 6. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: przelewem z wykorzystaniem technologii internetowych oraz gotówką w siedzibie firmy. Dostępna jest równIeż opcja płatności ratalnej (podlega ona jednak odrębnemu regulaminowi – patrz link: OFERTA KREDYTOWA). W tym przypadku procedura realizacji może się przedłużyć o czas potrzebny na załatwienie formalności ratalnych.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu (link: REGULAMIN).  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 

IV. Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.divesupreme.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: „GOZO” Norbert Żurawski, ul. Kwiatowa 5A/11, 59-300 Lubin lub emailem: ahoj_przygodo@divesupreme.pl.
 2. Termin. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez firmę przyjęcia zamówienia i warunków realizacji kursu. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu oprócz informacji dot. nurkowania prowadzonym przez firmę.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między firmą a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu:

ahoj_przygodo@divesupreme.pl

Tel. 606370912, 515607196